Reglementswijzigingen 1-9-17

Met de start van de wedstrijden na de zomerstop voor de deur informeert het bestuur de dansers graag over de wijzigingen in de reglementen. Deze samenvatting bevat de belangrijkste wijzigingen. Denk eraan de reglementen zelf goed door te lezen. Dit overzicht bevat geen details.

 

Kwalificatie-eis voor NK

 • De kwalificatie-eis voor NK-deelname blijft gehandhaafd voor de Hoofdklasses Adults en Senioren in Standaard, Latin-American en 10-dans met dien verstande dat het aantal te dansen wedstrijden wordt verlaagd van 4 naar 3. De kwalificatie-eis voor de niet-Hoofdklasse Adults en Senioren komt in het geheel te vervallen.
 • Junioren-paren die in de Hoofdklasse uitkomen, krijgen van deze eis 1 wedstrijd dispensatie aangezien zij reglementair niet in staat zijn mee te dansen in WDSF wedstrijden en derhalve minder mogelijkheden tot kwalificatie hebben.
 • De dispensatie van 1 wedstrijd voor formatiedansers komt te vervallen. Dit betekent dat ook formatiedansers moeten voldoen aan de kwalificatie-eis van 3 wedstrijden.
 • Indien een paar gerechtigd wordt om in een andere leeftijdscategorie mee te dansen per 1 januari,
  geldt voor dit paar een kwalificatie-eis van 2 wedstrijden. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat dit paar minimaal 1 wedstrijd heeft deelgenomen in de vroegere leeftijdscategorie vóór 1 januari en na het laatste NK.
 • Voor de PD Standaard en Latin-American geldt altijd een kwalificatie-eis van 2 wedstrijden.
 • Deelname aan NK in meerdere leeftijdscategorieën is toegestaan. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het betreffende paar zich in ieder van deze leeftijdscategorieën heeft gekwalificeerd.

Uitzending

Voor uitzending voor WDSF titelwedstrijden in individuele disciplines wordt de Nederlands Kampioen en vervolgens volgens de top-3 van de ranking lijst genomineerd. Mochten de beschikbare plaatsen niet uit deze selectie kunnen worden vervuld dan kan de Topsportcommissie een paar aanwijzen met als uitgangspunt te komen tot uitzending van het sterkst beschikbare paar.

 

Ranking
Naar aanleiding van de volgende constateringen wordt het stelsel voor het toekennen van ranking punten herzien.

 • Op WDSF wedstrijden behalen de Nederlandse paren relatief veel ranking punten terwijl in veel gevallen de uitslagen gebaseerd zijn op crossen omdat er geen of nauwelijks NL-paren de finale op deze wedstrijden halen. Het hebben van een cross meer of minder kan een relatief en ongerechtvaardigd groot verschil van punten opleveren.
 • Bij de 10-dans worden ranking punten toegekend op basis van uitslagen in 2 verschillende disciplines (open hoofdklasse) met verschillende deelnemers. Er kan op deze manier niet gedifferentieerd worden indien 1 paar in de Standaard sterker is en het ander paar in de Latin-American. Echte 10-dans wedstrijden zouden meer punten moeten opleveren.

 

Het nieuwe systeem kent de volgende  uitgangspunten:

 • Prestatie
      o    #aantal deelnemende paren heeft invloed op hoogte van de punten
      o    #aantal deelnemende paren hoog geplaatst in de ranking heeft invloed op de hoogte van de punten
 • Objectiviteit cq kwaliteit van de plaatsbepaling
      o    #aantal juryleden heeft invloed op hoogte van de punten
      o    #aantal buitenlandse juryleden heeft invloed op hoogte van de punten
      o    Uitslag op basis van plaatsing (finale) of crossen (voorronde) heeft invloed op hoogte van de punten
      o    Voor 10-dans heeft een echte 10-dans wedstrijd invloed op hoogte van de punten
 • Nederlandse Kampioenschap
      o    Het NK heeft invloed op hoogte van de punten.

Voor de details betreffende het nieuwe ranking-systeem wordt verwezen naar het Uitzend- en Ranking reglement.

 

Basis dansen

 • Er zal per 1 januari een basis Weense Wals ingevoerd worden in de Adults B-klasse. De toegestane figuren zijn natural turn, reverse turn en wisselpas, zoals opgenomen in de Appendix Basisdansen in het wedstrijdreglement.
 • Voor bepaling van de basis-dansen in de Debutanten klasse en de B-Latin, C-Standaard en B-Standaard wordt het seizoen in 4 tijdsblokken ingedeeld. Voor elk tijdsblok worden de basisdansen bepaald. De tijdsblokken zijn als volgt bepaald:
  september/oktober
  november/december
  januari/februari
  maart/april/mei

 

Diversen

 • Een paar behoudt eerder behaalde promotiepunten als na het beÎindigen van het partnership een nieuw partnership is aangegaan en men vervolgens weer met elkaar gaat dansen. De termijn die hierbij aangehouden wordt is maximaal 1 jaar.
 • Indien een senioren paar PD Masterclass wil gaan dansen, moet het paar minimaal in de senioren Hoofdklasse hebben gedanst.
 • Het is met ingang van 1 september mogelijk voor niet-NADB paren om een proefwedstrijd mee te dansen bij de NADB zonder lid te worden.

 

We vertrouwen erop de dansers hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Neem bij vragen contact op met Ger Cloudt of Hannie van der Geest.