Nederlandse Algemene Danssport Bond

Alle NADB bestuursleden

Hieronder vindt u meer informatie over de NADB bestuursleden.

Voor de NADB reglementen lees deze sectie

 

Het bestuur bestaat uit:

Jeffrey van Meerkerk : Voorzitter
Vacature : Secretaris
Niek Burg : Penningmeester
Ger Cloudt : Algemeen bestuurslid Top- en Wedstrijdsport
Jeroen Koene : Algemeen bestuurslid sportparticipatie & ICT
Stephan Ophorst : Algemeen bestuurslid Sponsoring, Marketing & Communicatie 
Hannie van der Geest : Algemeen bestuurslid

 

 

Voorzitter Jeffrey van Meerkerk

Contact:

jeffrey.van.meerkerk@nadb.eu

Penningmeester Niek Burg

Contact:

niek.burg@nadb.eu

Bestuurslid Ger Cloudt

Contact:

ger.cloudt@nadb.eu

Bestuurslid Jeroen Koene

Contact:

jeroen.koene@nadb.eu

Bestuurslid Stephan Ophorst

Contact:

stephan.ophorst@nadb.eu

 

Bestuurslid Hannie van der Geest

Contact:

Hannie.van.der.geest@nadb.eu

 

Rooster van aan- en aftreden bestuur NADB

-november 2018-

Om uitvoering te geven aan de Code Goed Sportbestuur heeft het bestuur in 2014 een rooster van aan- en aftreden van de bestuurs-posities vastgesteld. Om continuïteit in het bestuur te waarborgen regelt dit rooster een gelijkmatige spreiding van de momenten van aan- en aftreden. Het rooster betreft vaste jaarlijkse benoemingen in de (statutair voorgeschreven) jaarlijkse bondsraadvergadering in het voorjaar. Tussentijdse benoemingen zijn mogelijk, maar de nieuw gekozene treedt dan af op het moment dat zijn voorganger zou zijn afgetreden. Conform de Code Goed Sportbestuur is dit rooster openbaar gemaakt.

 

De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren. De bondsraad kan in afwijking hiervan en op voordracht van het bondsbestuur besluiten een bestuurslid te benoemen voor een periode van één jaar, indien dat bestuurslid wordt belast met een specifieke taak met een projectmatig karakter (projectbestuurslid). Aftredende leden van het bondsbestuur kunnen nadien aansluitend tweemaal worden herbenoemd. Na ommekomst van de derde periode kan het desbetreffende bestuurslid eerst weer tot lid van het bondsbestuur worden benoemd nadat hij gedurende drie jaren geen lid van het bondsbestuur is geweest. Leden van het bondsbestuur treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de dag van de vergadering van de bondsraad, waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende vergadering van de bondsraad voorzien.

 

Rooster van aan- en aftreden per november 2018:

Naam Functie 1e benoeming 2e benoeming 3e benoeming aftreden
Jeffrey van Meerkerk :Voorzitter voorjaar 2012 voorjaar 2015 najaar 2018 najaar 2021
Niek Burg :Penningmeester voorjaar 2015 voorjaar 2016 voorjaar 2019 voorjaar 2022
Ger Cloudt :Lid voorjaar 2016 voorjaar 2019 voorjaar 2022 voorjaar 2025
Jeroen Koene :Lid voorjaar 2017 voorjaar 2020 voorjaar 2023 voorjaar 2026
Stephan Ophorst :Lid najaar 2017 najaar 2020 najaar 2023 najaar 2026
Hannie van der Geest :Lid najaar 2018 najaar 2021 najaar 2024 najaar 2027
.

.